slide-image slide_baza slide_stacja paliw slide-1 slide_tabor slide_oczyszcz slide_biogaz slide_zwik slide-2
 
 
 
 
 

Przedmiot działalności PGK w Płońsku Sp. z o.o. w podziale na poszczególne Zakłady

 
 
 
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

 1. Pobór wody z ujęć podziemnych i jej uzdatnianie dla celów komunalnych i gospodarczych;
 2. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków komunalnych za pomocą eksploatowanych systemów sieciowych: wodociągu i kanalizacji miejskiej;
 3. Przyjmowanie do zlewni i oczyszczanie ścieków komunalnych;
 4. Utrzymanie miejskich sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz obiektów i sieci kanalizacji deszczowej  w stanie sprawności  eksploatacyjnej;
 5. Bieżąca eksploatacja, konserwacja i wykonawstwo remontów systemów rurociągowych, urządzeń do poboru wody i unieszkodliwiania ścieków;
 6. Wykonywanie uzbrojenia wodociągowego i kanalizacyjnego na zlecenie zewnętrznych inwestorów;
 7. Prowadzenie badań laboratoryjnych na potrzeby własne i zlecenia innych podmiotów.


Zakład Oczyszczania Miasta

 1. Odbiór odpadów z pojemników, kontenerów oraz koszy ulicznych;
 2. Odbiór i wywóz nieczystości płynnych do Oczyszczalni Ścieków za pomocą samochodów asenizacyjnych;
 3. Mechaniczne oczyszczanie ulic i placów.


Zakład Zagospodarowania Odpadów:

 1. Przetwarzanie odpadów komunalnych na linii sortowniczej.
 2. Odzysk surowców wtórnych, znajdujących wykorzystanie przemysłowe.
 3. Wydzielanie z odpadów przeznaczonych do składowania na składowisku odpadów (tzw. balastu) frakcji energetycznej stosowanej do produkcji paliwa alternatywnego.
 4. Stabiliacja frakcji biodegradowalnej pochodzącej z sortowania odpadów komunalnych i kompostowanie odpadów zielonych i bioodpadów.
 5. Prowadzenie składowiska odpadów.


Pozostała działalność Spółki:

 1. Działalność handlowa w zakresie sprzedaży paliw płynnych (Stacja Paliw).
 2. Usługi warsztatowe na własne potrzeby.
 3. Usługi remontowo-budowlane na własne potrzeby.
 4. Budowa i naprawa kontenerów na odpady.
 5. Działalność handlowa w zakresie:
 • materiałów i instalacji sanitarnych,
 • pojemników na odpady.
 
 
 
 
harmonogramy-link
 
 
 
 
pojemniki
 
 
 
 
bip-link
 
 
 
 
Płońsk
 
 
 
 
ripok-link
 
 
 
 
rpo
 
 
 
 
tablica wfosigw